Rydym yn darparu Swyddogaeth Gyllid gyflawn sy’n mynd y filltir ychwanegol

fel nad oes raid i chi wneud hynny

Yma yn Edwards of Gwynedd (EOG), rydym yn cynnig Swyddogaeth Gyllid lawn ar gyfer Busnesau Bach a Chanolig – o Gadw Cyfrifon i Restri Cyflogau, Ffurflenni Treth (Tax Returns) i Osod Targedau; ein nod yw helpu busnesau i dyfu a llwyddo.

Byddwn yn eich helpu i wneud penderfyniadau busnes yn seiliedig ar wybodaeth amser real. Rydym yn datrys problemau ac yn cyflwyno prosesau, systemau ac awtomatiaeth i wneud eich bywyd yn haws a’ch busnes yn fwy ystwyth ac effeithlon.

Ydyn ni’n mynd i gydweithio’n effeithiol gyda’n gilydd?

Gall dod o hyd i’r Cyfrifydd perffaith ar gyfer eich busnes gwneud byd o wahaniaeth. Mae’n hanfodol eich bod chi’n dewis rhywun a fydd yn allweddol wrth eich helpu chi i gyflawni’ch targedau.

Rydym yn gweithio gyda pherchnogion busnes sy’n edrych i dyfu eu busnesau. Mae EOG hefyd yn arbenigo yn sector arbenigol Meithrinfeydd Gofal Dydd.

Dechreuodd y rhan fwyaf o’n cwsmeriaid eu busnesau i wneud gwahaniaeth, am hunangyflawniad ac i dderbyn yr holl fuddion a ddaw gyda rhyddid ariannol.

Yn anffodus, er gwaethaf y brwdfrydedd, yr egni a’r arbenigedd yn eu masnach, nid yw llawer o berchnogion busnes yn gosod targedau penodol sydd wedi’u diffinio’n glir ac nid oes ganddynt y cynllun neu’r systemau ar waith i gyflawni eu nodau. I eraill, nid ydyn nhw’n deall y rhifau.

Sut rydyn ni’n helpu busnesau

Yma yn EOG, rydym yn darparu’r offer i’ch helpu i beidio ag ofni’r rhifau mwyaf ac i adennill rheolaeth ar eich cyllid.

Rydym yn defnyddio technoleg gyfoes a phrosesau wedi’u mireinio i gasglu a phrosesu data, gan gadw Cyllid a Thollau EM a Thŷ’r Cwmnïau yn hapus, ac mae ein gwasanaethau cynghori wedi’u cynllunio ar gyfer twf cyflym.

Mae ein tîm yn darparu gwasanaeth sy’n broffesiynol, ond yn bersonol, rydym yn deall eich busnes, ond rydym hefyd yn gwybod enw eich ci! Datrys problemau ac adnabod eich pwyntiau “poenus” yw’r hyn rydyn ni’n ei wneud orau; mae ein cam darganfod yn ein helpu i nodi lle gallwn eich helpu fwyaf, fel y gallwch fwrw ymlaen â’r hyn rydych chi’n ei wneud orau – rhedeg a thyfu eich busnes!

Felly, os ydych chi’n berchen ar fusnes ac yn edrych i dyfu, ac eisiau systemoli’ch swyddogaeth gyfrifeg, deall eich ffigyrau a chael gwybod am unrhyw newidiadau, yna ni yw’r cyfrifwyr i chi.

Rydw i eisiau mwy, ond faint fydd y gost?

Mae cael system brisio dryloyw yn caniatáu ichi weld a deall costau ein gwasanaethau yn glir.

Rydyn ni’n sicrhau ein bod ni’n cynnig pris teg i chi am y gwasanaethau rydych chi eu hangen pan fyddwch chi eu hangen fwyaf. Mae’r ffordd rydyn ni’n prisio yn golygu y gallwn adolygu’ch gwasanaethau wrth i chi fynd yn eich blaen yn hytrach nag aros tan ddiwedd y flwyddyn.

Mwy am brisio

Ymunwch â ni mewn pedwar cam syml

Poeni am adael eich cyfrifydd presennol?

Rydym yn gwneud y broses drosglwyddo yn syml a byddwn hyd yn oed yn cysylltu â’ch cyfrifydd blaenorol ar eich rhan ac yn gofalu am y trosglwyddiad data.

O archebu’r alwad ddarganfod i ffeilio’ch Ffurflen Dreth (Tax Return), rydyn ni’n hoffi meddwl amdani fel taith, nid cyrchfan.

1

Dod o hyd i’r cyfrifydd cywir

Ai ni yw’r cyfrifwyr rydych chi wedi bod yn chwilio amdanynt? Edrychwch ar ein Blogiau, Tudalennau Cyfryngau Cymdeithasol, ac Adborth gan ein cleientiaid. Rydyn ni wrth ein bodd yn gweithio gyda pherchnogion busnes arloesol ac uchelgeisiol.

Mae dewis y cyfrifydd cywir yn hanfodol i’ch llwyddiant. Gall cael y tîm iawn o’ch cwmpas wneud byd o wahaniaeth. Mae adeiladu tîm sy’n canolbwyntio ar weledigaeth gyffredin yn golygu bod gennych well siawns o gyflawni’r nodau rydych chi’n eu gosod.

 

2

Archebu galwad darganfod

Sgwrs anffurfiol am eich busnes yw galwad darganfod EOG. Mae’n caniatáu i ninnau, a chithau, benderfynu os ydym yn gweddu’n dda i daith eich busnes.

Mae ein galwad darganfod yn ffordd wych i ni ddeall beth sy’n gweithio’n dda, yr heriau rydych chi’n eu hwynebu a sut gallwn ni eich helpu chi i oresgyn yr heriau hynny.

Archebwch alwad darganfod gyda ni

3

Y Cyfarfod Cynnig

Yn ystod y Cyfarfod Cynnig byddwn yn ymchwilio’n ddyfnach i’ch nodau personol a busnes, yn eich helpu i oresgyn eich rhwystrau ac alinio ein gwasanaethau â’ch anghenion.

Erbyn diwedd y cyfarfod byddwch yn cerdded i ffwrdd gyda phecyn sydd wedi cael ei brisio yn bersonol i chi!

4

I ffwrdd a ni!

Ni allai caniatáu inni ymuno â’ch taith fusnes fod yn symlach. Mae ein proses gynefino (Onboarding) yn cael gwared ar unrhyw beth a allai beri gofid. Felly, gallwch fod yn hyderus eich bod mewn dwylo diogel ac rydym gyda chi bob cam o’r ffordd.

Geiriau caredig gan ein cwsmeriaid

Brione MacMillan – Ty Coch Inn (voted one of the top 10 beach bars in the world!)

“Both Rhys and Marcia have been a huge support to us and I cannot commend them to you highly enough. Their help and guidance is invaluable”

Donna –  Meithrinfa Hen Ysgol Day Nursery

“As my business has grown over the last three years, and I now employ 18 staff members, Edwards of Gwynedd have saved me time and money by moving forward to a new digital system.
Rhys always takes the time to thoroughly explain things clearly and is always ready to answer any questions.
I could not recommend Rhys enough to any growing business”

Mark Gardner – Beach Front Cafe, Swn Y Mor, Criccieth 

“Very progressive young accountant, always looking to the future and how he can help your business. I would highly recommend Edwards services to anyone considering using them. Free cup of tea during every meeting as well!”.

© 2022 Edwards of Gwynedd.

Rhif y cwmni: 11869264

Rhif VAT: 344558189

ACCA Rhif aelodaeth: 3698739

Website bygloversure