Rydym yn darparu Swyddogaeth Gyllid gyflawn sy’n mynd y filltir ychwanegol

fel nad oes raid i chi wneud hynny

Yma yn Edwards of Gwynedd (EOG), rydym yn cynnig Swyddogaeth Gyllid lawn ar gyfer Busnesau Bach a Chanolig – o Gadw Cyfrifon i Restri Cyflogau, Ffurflenni Treth (Tax Returns) i Osod Targedau; ein nod yw helpu busnesau i dyfu a llwyddo.

Byddwn yn eich helpu i wneud penderfyniadau busnes yn seiliedig ar wybodaeth amser real. Rydym yn datrys problemau ac yn cyflwyno prosesau, systemau ac awtomatiaeth i wneud eich bywyd yn haws a’ch busnes yn fwy ystwyth ac effeithlon.

Ydyn ni’n mynd i gydweithio’n effeithiol gyda’n gilydd?

Gall dod o hyd i’r Cyfrifydd perffaith ar gyfer eich busnes gwneud byd o wahaniaeth. Mae’n hanfodol eich bod chi’n dewis rhywun a fydd yn allweddol wrth eich helpu chi i gyflawni’ch targedau.

Rydym yn gweithio gyda pherchnogion busnes sy’n edrych i dyfu eu busnesau. Mae EOG hefyd yn arbenigo yn sector arbenigol Meithrinfeydd Gofal Dydd.

Dechreuodd y rhan fwyaf o’n cwsmeriaid eu busnesau i wneud gwahaniaeth, am hunangyflawniad ac i dderbyn yr holl fuddion a ddaw gyda rhyddid ariannol.

Yn anffodus, er gwaethaf y brwdfrydedd, yr egni a’r arbenigedd yn eu masnach, nid yw llawer o berchnogion busnes yn gosod targedau penodol sydd wedi’u diffinio’n glir ac nid oes ganddynt y cynllun neu’r systemau ar waith i gyflawni eu nodau. I eraill, nid ydyn nhw’n deall y rhifau.

Sut rydyn ni’n helpu busnesau

Yma yn EOG, rydym yn darparu’r offer i’ch helpu i beidio ag ofni’r rhifau mwyaf ac i adennill rheolaeth ar eich cyllid.

Rydym yn defnyddio technoleg gyfoes a phrosesau wedi’u mireinio i gasglu a phrosesu data, gan gadw Cyllid a Thollau EM a Thŷ’r Cwmnïau yn hapus, ac mae ein gwasanaethau cynghori wedi’u cynllunio ar gyfer twf cyflym.

Mae ein tîm yn darparu gwasanaeth sy’n broffesiynol, ond yn bersonol, rydym yn deall eich busnes, ond rydym hefyd yn gwybod enw eich ci! Datrys problemau ac adnabod eich pwyntiau “poenus” yw’r hyn rydyn ni’n ei wneud orau; mae ein cam darganfod yn ein helpu i nodi lle gallwn eich helpu fwyaf, fel y gallwch fwrw ymlaen â’r hyn rydych chi’n ei wneud orau – rhedeg a thyfu eich busnes!

Felly, os ydych chi’n berchen ar fusnes ac yn edrych i dyfu, ac eisiau systemoli’ch swyddogaeth gyfrifeg, deall eich ffigyrau a chael gwybod am unrhyw newidiadau, yna ni yw’r cyfrifwyr i chi.

Are we going to be a good fit for each other?

Finding the perfect Accountant for your business can be a game-changer. It’s essential that you choose someone who will be an excellent fit to help you achieve your goals.

If you are a business owner that wants to grow their hospitality businesses, you need EOG Accounting by your side.

Most of our customers started their business to make a difference, for self-fulfillment, and to receive all the benefits that come with financial freedom.

Sadly, despite having the enthusiasm, energy, and expertise in their trade, many business owners don’t set clearly defined set targets and don’t have the plan or systems in place to achieve their goals. For others, they just don’t understand the numbers.

All aboard with EOG Accounting in four simple steps

There is no reason to worry about leaving your current accountant

The transfer process is straightforward and we will even contact your previous accountant for you and take care of the data transfer.

From booking the discovery call to filing your Tax Return, we like to think of it as a journey, not a destination.

1

Dod o hyd i’r cyfrifydd cywir

Ai ni yw’r cyfrifwyr rydych chi wedi bod yn chwilio amdanynt? Edrychwch ar ein Blogiau, Tudalennau Cyfryngau Cymdeithasol, ac Adborth gan ein cleientiaid. Rydyn ni wrth ein bodd yn gweithio gyda pherchnogion busnes arloesol ac uchelgeisiol.

Mae dewis y cyfrifydd cywir yn hanfodol i’ch llwyddiant. Gall cael y tîm iawn o’ch cwmpas wneud byd o wahaniaeth. Mae adeiladu tîm sy’n canolbwyntio ar weledigaeth gyffredin yn golygu bod gennych well siawns o gyflawni’r nodau rydych chi’n eu gosod.

 

2

Archebu galwad darganfod

Sgwrs anffurfiol am eich busnes yw galwad darganfod EOG. Mae’n caniatáu i ninnau, a chithau, benderfynu os ydym yn gweddu’n dda i daith eich busnes.

Mae ein galwad darganfod yn ffordd wych i ni ddeall beth sy’n gweithio’n dda, yr heriau rydych chi’n eu hwynebu a sut gallwn ni eich helpu chi i oresgyn yr heriau hynny.

Archebwch alwad darganfod gyda ni

3

Y Cyfarfod Cynnig

Yn ystod y Cyfarfod Cynnig byddwn yn ymchwilio’n ddyfnach i’ch nodau personol a busnes, yn eich helpu i oresgyn eich rhwystrau ac alinio ein gwasanaethau â’ch anghenion.

Erbyn diwedd y cyfarfod byddwch yn cerdded i ffwrdd gyda phecyn sydd wedi cael ei brisio yn bersonol i chi!

4

I ffwrdd a ni!

Ni allai caniatáu inni ymuno â’ch taith fusnes fod yn symlach. Mae ein proses gynefino (Onboarding) yn cael gwared ar unrhyw beth a allai beri gofid. Felly, gallwch fod yn hyderus eich bod mewn dwylo diogel ac rydym gyda chi bob cam o’r ffordd.

© 2023 Edwards of Gwynedd.

Rhif y cwmni: 11869264

Rhif VAT: 344558189

ACCA Rhif aelodaeth: 3698739

Website bygloversure